EDINBURGH SHORTS VISITS THE SARDINIA FILM FESTIVAL